Vol 7, No 1

Juni 2023

Table of Contents

Research

Hendry Herman Jaya, Maria Wahyuni, Aksan Kawanda
1-10
Satria Dinda Pradana, Budi Santosa, Djoko Suwarno
11-26
Imanuel Bayu Purnomo, Vitus Erdi Helga Adrian, Djoko Setijowarno, Daniel Hartanto Daniel Hartanto
27-44
Guntoro Riki Wibisono, Avin Ananta Paranindya, Budi Santosa, Djoko Suwarno
45-54
Rizky Arnata, Dava Fahrezi Nurtanto, Budi Santosa, Yohanes Yuli Mulyanto
55-65
Liong Leandro Lionggono, Ardito Saharuddin, Daniel Hartanto Daniel Hartanto, Hironimus Leong
66-80