Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi Kerja, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada PT Hardo Soloplast Karanganyar)

Iqbal Zaidan Yasykur, Dul Muid

Abstract


This study aims to determine the influence of accounting information systems, work motivation, and organizational culture on employee performance, especially at PT Hardo Soloplast Karanganyar. The source and type of data in this study were primary data obtained by questionnaires distributed to 100 respondents. The data sampling technique was purposive sampling. This research gathers employees at PT Hardo Soloplast Karanganyar who are qualified to be still actively working. Data processing is done using SPSS. The results of this study show that accounting information systems, work motivation, and organizational culture have a positive effect on employee performance

Keywords


accounting information system, work motivation, organizational culture, employee performance

Full Text:

PDF

References


Aiinanuiir, A., & Tiirtayasa, S. (2018). Peiiingaruiih Buiidaya Organiisasii, Kompeiiiteiiinsii dan Motiivasii Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan. Maneiiiggiio: Juiirnal Iilmiiah Magiisteiiir Manajeiiimeiiin, 1(1), 1–14. https://doii.org/10.30596/ maneiiiggiio.v1ii1.2234.

Ajzen, Iscac. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Armstrong, Michael. (2014). Handbook of Human Resource Management Practice. 13 Edition. London: Kogan Page Limited.

Astutii Nandasarii, D., & St. Ramlah. (2019). Peingaruh Siisteim Iinformasii Akuntansii Teirhadap Kiineirja Karyawan. Tangiiblei Journal, 4(1), 38–51.

Aziizah, F. N. (2017). Peiiingaruiih Keiiipeiiimiimpiinan Siituiiasiional Dan Buiidaya Organiisasii Teiiirhadap Motiivasii Keiiirja Dan Kiineiiirja Karyawan. Juiirnal Biisniis Dan Manajeiiimeiiin, 4(1), 6471–6498. https://doii.org/10.26905/jbm.v4ii1.1708.

Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2019). Geiiiorgeiii H. Bodnar dan Wiilliiam S. Hopwood, Siisteiiim Iinformasii Akuiintansii Eiiidiisii 9,

Davis, Fred (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. Management Research Center and Infomartion Center in cooperation with JSTOR. MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3 (Sep., 1989), pp. 319-340

Falah, A. M., & Ayuiiniingtiias, H. G. (2020). Peiiingaruiih Motiivasii Keiiirja Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan Pt. Xyz. Juiirnal Miitra Manajeiiimeiiin, 4(6), 990–1001. https://doii.org/10.52160/eiiijmm.v4ii6.417

Huiida, M., & Farhan, F. (2019). Peiiingaruiih Buiidaya Organiisasiional Dan Komiitmeiiin Organiisasiional. Juiirnal Manajeiiimeiiin Motiivasii, 15(2), 62. https://doii.org/10.29406/jmm.v15ii2.1557

Iirawatii, T., Riimawatii, Eiii., & Prameiiistii, N. A. (2020). Peiiingguiinaan Meiiitodeiii Teiiichnology Acceiiiptanceiii Modeiiil (TAM) Dalam Analiisiis Siisteiiim Iinformasii Aliista (Appliicatiion Of Logiistiic And Suiipply Teiiilkom Akseiiis). Iis Theiii Beiiist Accouiintiing Iinformatiion Systeiiims and Iinformatiion Teiiichnology Buiisiineiiiss Eiiinteiiirpriiseiii Thiis Iis Liink for OJS Uiis, 4(2), 106–120. https://doii.org/10.34010/aiistheiiibeiiist.v4ii02.2257.

Lanziing, F. (2021). Banduiing. Camp Liifeiii Iis Paradiiseiii for Freiiiddy, 4, 61–63. https://doii.org/10.2307/j.ctv21pttb3.16.

Leiiistarii, D. (2022). Peiiingaruiih Motiivasii Keiiirja Dan Diisiipliin Keiiirja Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan Pada PT. Sarii Meiiilatii Keiiincana Cabang RC Veiiiteiiiran Jakarta Seiiilatan. Faiir Valuiieiii: Juiirnal Iilmiiah Akuiintansii Dan Keiiiuiiangan, 4(8), 3683–3690. https://doii.org/10.32670/faiirvaluiieiii.v4ii8.1487

Maneiiiry, B. R., Leiiingkong, V., & Saeiiirang, R. (2018). Kiineiiirja Peiiigawaii Dii Bkdpsda Dii Kabuiipateiiin Halmaheiiira Uiitara: theiii Eiiiffeiiict of Organiizatiional Commiitmeiiint and Organiizatiional Cuiiltuiireiii on Eiiimployeiiieiii Peiiirformanceiii of Bkdpsda iin Halmaheiiira Uiitara Reiiigeiiincy. Juiirnal EiiiMBA, 6(4), 1968–1977.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Maswar, Ziikriiatii Mahyanii, & Muiihammad Juiifrii. (2020). Peiiingaruiih Motiivasii Keiiirja Dan Liingkuiingan Keiiirja Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan. Al-Iidarah : Juiirnal Manajeiiimeiiin Dan Biisniis Iislam, 1(1), 16–29. https://doii.org/10.35316/iidarah.2020.v1ii1.16-29

Muiiiis, M. R., Juiifriizeiiin, J., & Fahmii, M. (2018). Peiiingaruiih Buiidaya Organiisasii Dan Komiitmeiiin Organiisasii Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan. Jeiiisya (Juiirnal Eiiikonomii & Eiiikonomii Syariiah), 1(1), 9–25. https://doii.org/10.36778/jeiiisya.v1ii1.7

Norhadiiana. (2017). Artiikeiiil Psiikologii Manajeiiimeiiin Norhadiiana. 17002096. https://iid.scriibd.com/docuiimeiiint/486140860/ARTIiKEiiiL-PSIiKOLOGIi-MANAJEiiiMEiiiN-NORHADIiANA-pdf

Rampeiiingan, Eiii., & Prayanthii, Ii. (2022). Peiiingeiiindaliian Iinteiiirnal Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan. 21(2), 145–152.

Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart (2015). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 13, Jakarta: Salemba Empat.

Shiintiia, Ii. R., & Riiduiiwan, A. (2021). Peiiingaruiih Siisteiiim Iinformasii Akuiintansii, Motiivasii Keiiirja, dan Peiiimanfaatan Teiiiknologii Iinformasii Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan. Juiirnal Iilmuii Dan Riiseiiit Akuiintansii, 10(3), 2–17.

Suiisanto, N. (2019). Peiiingaruiih Motiivasii Keiiirja, Keiiipuiiasan Keiiirja, dan Diisiipliin Keiiirja Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan Pada Diiviisii Peiiinjuiialan PT Reiiimbaka. Agora, 7(1), 6–12.

Theiiiodora, O. (2015). Peiiingaruiih Motiivasii Keiiirja Teiiirhadap Kiineiiirja Karyawan PT. Seiiijahteiiira Motor Geiiimiilang. Agora, 3(2), 187–195.

Uiihiing. (2019). Peiiingeiiirtiian Motiivasii Keiiirja. Motiivasii Keiiirja Dii Dalam Peiiiruiisahaan, 15–36.

Wardanii, R. K., Muiikzam, D. M., & Mayowan, Y. (2016). ( Stuiidii Pada Karyawan PT Karya Iindah Buiiana Suiirabaya ). Juiirnal Admiiniistrasii Biisniis (JAB), 31(1), 58–65. http://admiiniistrasiibiisniis.stuiideiiintjouiirnal.uiib.ac.iid/iindeiiix.php/jab/artiicleiii/ download/1213/1395

Wiijaya, D. A., & Priiono, H. (2022). Peiiingaruiih siisteiiim iinformasii akuiintansii dan siisteiiim peiiingeiiindaliian iinteiiirnal teiiirhadap kiineiiirja karyawan. Faiir Valuiieiii: Juiirnal Iilmiiah Akuiintansii Dan Keiiiuiiangan, 4(11), 4959–4970. https://doii.org/10.32670/faiirvaluiieiii.v4ii11.1843

Zahriiyah, Uii. W., Uiitamii, H. N., & Ruiihana, Ii. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan (Stuiidii Pada. Juiirnal Admiiniistrasii Biisniis, 2(1), 1–7.
DOI: https://doi.org/10.24167/jemap.v6i2.10726

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN 2622-612X | View My Stats